Úvod - Dotace

Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření, přičemž se předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti. Program je zaměřen na realizaci menších akcí a dělí se na čtyři samostatné podprogramy.

Podprogramy

PPK APodprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
PPK BPodprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí
PPK CPodprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy
PPK DPodprogram pro realizaci podkladových a osvětových materiálů mimo zvláště chráněná území

 

Zdroj financí

Státní rozpočet

Dokumenty

Směrnice programu
Dokumentace programu

Aktuality / Novinky