PPK B - Dotace

Podprogram je určen na realizaci opatření v krajině mimo zvláště chráněná území (ve volné krajině, mimo zastavěné a zastavitelné plochy) a je určen pro externí žadatele, kteří chtějí realizovat drobná opatření ve prospěch přírody a krajiny.

Maximální výše podpory je 250 tis. Kč a je hrazena až 100 % uznatelných nákladů. Opatření je nutné realizovat dle Standardů péče o přírodu a krajinu, pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny a pokud neexistují objektivní důvody pro odlišný postup. Náklady projektu nesmí převýšit Náklady obvyklých opatření MŽP (NOO MŽP). Pokud potřebná činnost není součástí NOO MŽP, je třeba výši nákladů dostatečně odůvodnit.

Cíle a oblasti

 • výřez náletových dřevin, sečení a extenzivní pastva
 • speciální opatření jako narušování půdního povrchu, péče o hnízdiště, zimoviště atd.
 • obnova tůní a mokřadůh
 • záchranné transfery živočichů např. obojživelníků
 • péče o památné a významné stromy
 • výsadba zeleně mimo les (solitéry, liniové a skupinové prvky)
 • realizace vymezených a schválených prvků USES

Zpravidla jedenkrát ročně je vyhlašována výzva. Žadatel o dotaci musí doložit právní nárok na pozemek, na kterém chce opatření realizovat, nebo mít souhlas od majitele pozemku.

K plánování opatření může žadatel využít Číselník činností. Žádost o podporu je vkládána do Jednotného dotačního portálu a následně musí být podána na Sběrné místo.

Typ žadatele

 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Fyzická osoba nepodnikající
 • Fyzická osoba podnikající
 • Kraje
 • Neziskové organizace
 • Obce
 • Obchodní společnosti a korporace
 • Organizační složky státu
 • Právnické osoby - ostatní
 • Příspěvkové organizace
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Státní a národní podniky
 • Školy
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Zahraniční právnické osoby

Lokalizace

 • Mimo zvláště chráněná území

Aktuality / Novinky

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast RP SCHKO Slavkovský les RP SCHKO České středohoří RP Liberecko RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj RP Východní Čechy RP Olomoucko RP Jižní Morava RP SCHKO Poodří RP SCHKO Český les RP SCHKO Žďárské vrchy RP SCHKO Beskydy RP SCHKO Bílé Karpaty RP Jižní Čechy RP Střední Čechy