PPK D - Dotace

Podprogram slouží k financování zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy mimo zvláště chráněná území, tedy ve volné krajině, jako podklad pro účelné vynakládání finančních prostředků v celém programu.

Typ žadatele

  • Rezortní organizace MŽP

Lokalizace

  • Mimo zvláště chráněná území