OPŽP - ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR - Dotace

Zjednodušené metody vykazování (ZMV) výdajů jsou novou a plnohodnotnou metodou pro výpočet způsobilých nákladů projektu oproti metodě skutečně vzniklých nákladů pro projekty do 200 tis. EUR administrovaných AOPK ČR. Žadatel bude žádat o jednorázovou částku na přímé realizační výdaje vypočtenou na základě platných Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (NOO MŽP) a na nepřímé výdaje stanovené paušální sazbou ve výši 7 % z přímých způsobilých realizačních výdajů. 

Jednorázová částka vypočtená podle návodu výše je maximální možná. Dotace, kterou žadatel obdrží, se odvíjí od procentuální výše podpory pro danou podaktivitu. Výčet podaktivit s mírou podpory naleznete v dokumentu „Příjemci podpory ZMV", který je součástí níže dostupných podmínek. Pokud v rámci projektu vzniknou další náklady, musí tyto náklady uhradit žadatel z vlastních prostředků (musí být splněny výstupy projektu). Na uvedené částky má příjemce podpory, po splnění všech dotačních podmínek, nárok bez ohledu na vzniklé reálné náklady na realizaci projektu (např. bez ohledu na skutečně vynaloženou částku).

Celkové způsobilé výdaje:

Jednorázová částka (JČ) dle NOO MŽP + DPH + 7 % (z JČ včetně DPH)
[když je DPH způsobilá = neplátce DPH] 

JČ dle NOO MŽP + 7 % z JČ
[když DPH způsobilá není = plátce DPH]

Celkové výdaje:

JČ dle NOO MŽP + DPH + 7 % (z JČ včetně DPH) + NZV ostatní včetně DPH

Výhodou ZMV je to, že příjemce dotace není povinen dokládat poskytovateli dotace skutečné výdaje na základě finančních dokladů a nepředkládá mu ke kontrole ani doklady k veřejným zakázkám. Finanční prostředky jsou propláceny na základě splnění výstupu projektu, který poskytovatel dotace kontroluje v místě jeho realizace (s výjimkou studií a plánů). 

Minimální částka způsobilých přímých realizačních výdajů pro žádost o dotaci je 250 tis. Kč (jednorázová částka bez DPH), pokud není v textu výzvy stanoveno jinak (např. podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů má minimální limit stanovený na 50 tis Kč bez DPH).

Maximální celkové výdaje na projekt (jednorázová částka dle NOO MŽP + DPH + 7 % na nepřímé výdaje + případné nezpůsobilé výdaje) jsou 200 tis. EUR, rozhodující je měsíční kurz EK v době vydání právního aktu.

Podrobné informace najdete v níž dostupném dokumentu.

Dokumenty

Příručka AOPK ČR pro OPŽP 2021-2027 - Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR
Příručka AOPK ČR pro OPŽP 2021-2027 - Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR (S REVIZEMI)
Přílohy Příručky AOPK ČR (zip)
Vzory pro žadatele (zip)
Standardy AOPK ČR (odkaz na stránku)

Kontakt

E-mail pro dotazy: aopk-dotazy-opzp21@nature.cz
E-mail pro podání registrované žádosti/ŽoP/ZoR/ŽoZ: zmv@nature.cz

Časté dotazy?

Více informací

Aktuality / Novinky

Jak podat žádost?

Více informací

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast RP SCHKO Slavkovský les RP SCHKO České středohoří RP Liberecko RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj RP Východní Čechy RP Olomoucko RP Jižní Morava RP SCHKO Poodří RP SCHKO Český les RP SCHKO Žďárské vrchy RP SCHKO Beskydy RP SCHKO Bílé Karpaty RP Jižní Čechy RP Střední Čechy