Péče v ZCHÚ a Natura 2000 - Dotace

Podprogram slouží k financování specifických opatření ve vztahu k ZCHÚ, PO a EVL, která jsou v souladu s dokumentacemi upravující péči o tato území (plán péče, souhrn doporučených opatření), dále je podporováno značení hranic ZCHÚ, příprava plánovacích dokumentů či zajištění provozu návštěvnických středisek. Potřebná opatření realizuje AOPK ČR a správy NP prostřednictvím vybraných zhotovitelů; v případě zájmu vlastníků či nájemců dotčených pozemků jsou přednostně s nimi uzavírány dohody na potřebnou péči.

Cíle a oblasti

  • příprava plánovacích dokumentů pro ZCHÚ a PO, přípravu dokumentace pro vyhlašování a změny ZCHÚ a PO, včetně zaměřování hranic
  • označování ZCHÚ a památných stromů
  • údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v chráněných územích a provoz návštěvnického střediska
  • budování naučných stezek v ZCHÚ
  • opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů působících v chráněných územích
  • opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla chráněná území zřízena, nebo existenci zvláště chráněného druhu

Typ žadatele

  • Rezortní organizace MŽP

Lokalizace

  • Ve zvláště chráněných územích

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast RP SCHKO Slavkovský les RP SCHKO České středohoří RP Liberecko RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj RP Východní Čechy RP Olomoucko RP Jižní Morava RP SCHKO Poodří RP SCHKO Český les RP SCHKO Žďárské vrchy RP SCHKO Beskydy RP SCHKO Bílé Karpaty RP Jižní Čechy RP Střední Čechy