Odebírat RSS

null Možnost zrušení povinnosti vypořádání projektů OPŽP ZMV

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Možnost zrušení povinnosti provádět finanční vypořádání pro projekty OPŽP administrované v rámci projektového schématu pomocí zjednodušených metod vykazování

23. 5. 2024

Žadatelé, kteří podali žádost o dotaci v období od 15. 12. 2022 do 31. 12. 2023 v návaznosti na vydané stanovisko Ministerstva financí ohledně finančního vypořádání, mají možnost podat žádost o změnu. Tato informace se netýká projektů zcela proplacených v roce 2023, které již byly finančně vypořádány.

Dovolujeme si informovat, že na základě stanoviska Ministerstva financí č. j.: MF-944/2024/2105-3 a jeho doplnění č. j.: MF-944/2024/2105-4 se projekty realizované formou průběžných ex-post plateb, bez ohledu na formu financování dotace ZMV (zjednodušené metody vykazování) nebo skutečně vykazované výdaje, považují za finančně vypořádané. V Rozhodnutích o poskytnutí dotace (RoPD), která byla ve zmiňovaném období vydána, se však příjemce k finančnímu vypořádání dotace zavazuje (viz výňatek z RoPD níže).

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), jako poskytovatel dotace, již nemusí po schválení výše zmíněného stanoviska Ministerstva financí požadovat po příjemcích finanční vypořádání. Nicméně nemůže provést změnu dosud vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace dle § 14 o rozpočtových pravidlech. RoPD je možné změnit pouze na základě žádosti příjemce dotace. Pokud žadatel nepožádá o změnu RoPD sám, povinnost zpracovat a doložit finanční vypořádání zůstává a existuje zde možnost kontroly této povinnosti ze strany i jiných kontrolních subjektů, než je AOPK ČR.

Informujeme proto o možnosti podání této žádosti o změnu. Kombinovat lze více důvodů pro změnu (např. změna termínů apod.). Formulář žádosti najdete níže nebo na našem portálu Finance pro přírodu na stránce programu OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR v části Dokumenty. 

Žádost o změnu – formulář

Výňatek z RoPD:

Finanční vypořádání
Výdaj vykázaný některou z forem zjednodušené metody vykazování je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem. 

Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).  Projekty spolufinancované z prostředků z rozpočtu EU se podle uvedené vyhlášky vypořádávají jednorázově nejpozději do 15. 2. roku následujícího po roce, v němž bylo ukončeno financování Projektu a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byla ukončena realizace Projektu. Ukončením realizace projektu se rozumí stav, kdy je celý projekt (včetně všech etap) fyzicky i finančně dokončen, tedy datum, kdy byla příjemci od Poskytovatele dotace (AOPK ČR) poukázána poslední platba. 

 

Foto: Zuzana Růžičková