KVS - Dotace

V rámci podprogramu Komplexní vodohospodářské studie (KVS) jsou podporována opatření zaměřená na posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a návrh konkrétních opatření. Je určen pro správce vodních toků (studii lze realizovat mj. pro plochu povodí), kraje, obce, Státní pozemkový úřad, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a správy národních parků.

Maximální výše dotace je stanovena ve výzvě a je určena rozsahem studie. Cílem podprogramu je studiemi prozkoumat 5 000 km2 a navrhnout realizovatelná vhodná opatření.

Podporovány budou čtyři typy studií:

Posouzení potenciálu zadržování vody a návrh konkrétních opatření v ploše povodí

  • Systematické řešení pro větší plochu povodí - Studie proveditelnosti v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace.
  • Řešení konkrétních problémů uceleného malého povodí nebo jeho části - Studie proveditelnosti v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace. 

Potenciál úseku vodního toku včetně příbřežní zóny, popř. nivy

  • Studie proveditelnosti revitalizace vodního toku v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace.
  • Systematický návrh opatření na zlepšení hydromorfologických charakteristik vodních toků jako podklad pro plánování v oblasti vod.

Typ žadatele

  • Kraje
  • Obce
  • Organizační složky státu
  • Rezortní organizace MŽP
  • Státní a národní podniky

Lokalizace

  • Celá ČR

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast RP SCHKO Slavkovský les RP SCHKO České středohoří RP Liberecko RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj RP Východní Čechy RP Olomoucko RP Jižní Morava RP SCHKO Poodří RP SCHKO Český les RP SCHKO Žďárské vrchy RP SCHKO Beskydy RP SCHKO Bílé Karpaty RP Jižní Čechy RP Střední Čechy