Adaptace na změnu klimatu - Dotace

Podprogram navazuje na zavedený podprogram národního programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a je ideálním zdrojem pro ty, kteří uvažují o založení krajinných prvků či péči o ně. Podpora je otevřená široké škále žadatelů, kteří své projekty mohou realizovat na celém území ČR mimo zastavěné a zastavitelné plochy. Uznatelné náklady jsou hrazeny až do výše 100 %.  Maximální výše dotace je 250 tis. Kč, pokud ve výzvě není uvedeno jinak.

Podprogram je součástí komponenty Národního plánu obnovy 2.9  investice 4.

Podporovaná opatření

 • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa
 • Zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy
 • Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží)
 • Revitalizace a renaturace vodních toků
 • Výsadba dřevin mimo les

Opatření je nutné realizovat dle Standardů péče o přírodu a krajinu, pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny a pokud neexistují objektivní důvody pro odlišný postup. Náklady projektu nesmí převýšit Náklady obvyklých opatření MŽP. Pokud činnost nenísoučástí NOO MŽP, je třeba výši nákladů dostatečně odůvodnit.

K plánování opatření může žadatel využít Číselník činností nebo si zkusit vytvořit rozpočet žádosti.

Žádost je odesílána prostřednictvím Jednotného dotačního portálu a následně musí být podána na Sběrné místo.

Typ žadatele

 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Fyzická osoba nepodnikající
 • Fyzická osoba podnikající
 • Kraje
 • Neziskové organizace
 • Obce
 • Obchodní společnosti a korporace
 • Organizační složky státu
 • Právnické osoby - ostatní
 • Příspěvkové organizace
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Státní a národní podniky
 • Školy
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Zahraniční právnické osoby

Lokalizace

 • Celá ČR

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast RP SCHKO Slavkovský les RP SCHKO České středohoří RP Liberecko RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj RP Východní Čechy RP Olomoucko RP Jižní Morava RP SCHKO Poodří RP SCHKO Český les RP SCHKO Žďárské vrchy RP SCHKO Beskydy RP SCHKO Bílé Karpaty RP Jižní Čechy RP Střední Čechy