Pro podporu realizace jednotlivých činností péče o přírodu a krajinu v AOPK ČR zpracováváme a vydáváme metodické materiály. Jsou to zejména standardy péče o přírodu a krajinu a metodiky s doporučenými postupy pro ostatní orgány ochrany přírody, veřejnou správu, dodavatele ochrany přírody a krajiny, hospodáře a uživatele krajiny. Vedle veřejně dostupných metodik dále vypracováváme metodické listy, které slouží pro sjednocení přístupu v jednotlivých tématech uvnitř AOPK ČR.

Jednotlivé metodiky dle tematických oblastí jsou ke stažení ve formátu pdf. Starší metodiky vydané AOPK ČR jsou dostupné pouze v tištěné podobě do rozebrání v naší knihovně, poté pouze k zapůjčení.

Kalkulačka a metodika pro oceňování dřevin

Internetová kalkulačka slouží k výpočtu hodnoty dřevin, resp. ekologické újmy vzniklé kácením či poškozením dřevin a k následnému výpočtu kompenzačních opatření podle metodiky AOPK ČR.

Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les (2022)

Kalkulačka umožňuje oceňování jednotlivých stromů a jejich skupin a skupin keřů s možností uložení či tisku protokolu. Jedná se o jednoduchý, přehledný nástroj, který je k dispozici zdarma a přístup k němu je anonymní.

Internetová kalkulačka

Metodika AOPK ČR obsahuje především aktualizovaný postup ocenění, který je pro zachování přehlednosti textu pro uživatele komentován pouze stručně. Komplexní podklady k metodice a k inovaci metodického postupu pro rok 2022 jsou shrnuty ve veřejné Technické zprávě k metodice.

Technická zpráva k metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les (2021)