null Výzva 27 obnova území příroda a krajina MSK

Výzva č. 27: Obnova území – příroda a krajina v Moravskoslezském kraji

OP Spravedlivá transformace

  • Stav: probíhá
  • Celková alokace: 225 mil. Kč
  • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Rezortní organizace MŽP, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby, Správy národních parků
  • Lokalita: Moravskoslezský kraj

Podání žádosti: 16. 6. 2023 – 30. 6. 2025

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na webových stránkách programu

V případě dotazů se můžete obrátit na spravedliva.transformace@sfzp.cz.

Specifický cíl 3.1 FST

Podporované aktivity:

Aktivita 1: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (Vytváření a obnova tůní a mokřadů, Malé vodní nádrže, Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, Nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů).
Aktivita 2: Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES).
Aktivita 3: Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů. 
Aktivita 4: Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů.
Aktivita 5: Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a Zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.

Podrobné informace o výzvě jsou dostupné na webové stránce programu.

Dokumenty