Odebírat RSS

null Vyhlašujeme výzvu z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Vyhlašujeme výzvu z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

27. 3. 2023

Týká se podprogramu Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Příjem žádostí začíná 28. 3. 2023.

Vyplněné žádosti prostřednictvím Jednotného dotačního portálu podávejte na příslušná regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Pro vytvoření rozpočtu a zákresů využijte webovou aplikaci Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR.

Výzva se vyhlašuje pro podprogram 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální možná podpora je 250 tis. Kč a to až do 100 % uznatelných nákladů

Současná výzva je určená pro menší počet žadatelů než v loňském roce. Netýká se právnických osob a fyzických osob podnikajících, které jsou registrovaným zemědělským subjektem nebo podnikají v oblasti zemědělství, rybářství či rybářství a charakter plánovaného opatření je obdobný jako jejich hospodářská činnost. Pro tyto skupiny žadatelů bude výzva vyhlášena později (po dořešení administrativních úkonů ze strany poskytovatele). Toto omezení se týká i projektů, které mají být realizovány na pozemcích v majetku či užívání takového subjektu. Příkladem může být seč, lesnická opatření, opatření na malých vodních nádržích, výřez náletů na plochách, kde bude následně paseno zemědělcem, apod.

Výzva je průběžná, žádosti tedy budou administrovány dle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Konečné datum příjmu žádostí je 17. 7. 2023. V případě vyčerpání finanční alokace bude příjem žádostí pozastaven před tímto datem. Podrobné informace včetně příručky pro žadatele najdete na stránkách dotačního portálu Finance pro přírodu a krajinu . V případě dotazů je možné se obrátit na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.

Přejít na detail výzvy

Foto: Zdeněk Špíšek

Foto: Zdeněk Špíšek

Foto: Zdeněk Špíšek