null Výzva NPO POPFK č. 1 pro rok 2023

Výzva NPO–POPFK č. 1 pro rok 2023

NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Stav: ukončena
 • Celková alokace: 80 mil. Kč
 • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
 • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 28. 3.-17. 7. 2023

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů je ke stažení níže. 

Maximální výše podpory na jednu žádost je 250 tis. Kč.

Současná výzva je určená pro menší počet žadatelů než v loňském roce. Netýká se níže uvedených žadatelů. Omezení se týká také projektů, které mají být realizovány na pozemcích, kde jsou vlastníky nebo uživateli tyto osoby nebo subjekty:

 • Velké právnické osoby s ekonomickou činností v oddíle dle klasifikace NACE CZ A.01 - Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnost, pokud je plánované opatření stejného charakteru jako ekonomická činnost a zároveň není celou svou plochou ve zvláště chráněném území, území soustava Natura 2000 nebo součástí registrovaného významného krajinného prvku (podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.).

Formulář žádosti pro podání je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu. Novinkou pro letošní rok je vyplňování rozpočtu žádosti a zákresů opatření v aplikaci rozpocet.nature.cz.

Podporovaná opatření:

 • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa
 • Péče o cenné nelesní terestrické biotopy
 • Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a MVN)
 • Revitalizace a renaturace vodních toků
 • Výsadby dřevin mimo les.