null Výzva PPK B pro rok 2023

Výzva PPK B pro rok 2023

PPK B – Zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

 • Stav: ukončena
 • Celková alokace: 29 mil. Kč
 • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
 • Lokalita: Mimo zvláště chráněná území

Podání žádosti: 16. 2.–17. 3. 2023

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásila dne 16. 2. 2023 výzvu v rámci Programu péče o krajinu.

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů najdete ke stažení níže na této stránce.

Formulář žádosti pro podání je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu. Novinkou pro letošní rok je vyplňování rozpočtu žádosti a zákresů opatření v aplikaci rozpocet.nature.cz.

Podporovaná opatření:

B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině
B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu biotopů uvedených v Červeném seznamu biotopů ČR nebo biotopů fs přirozeným výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v některém z aktuálních červených seznamů druhů České republiky nebo uvedeného ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo pro podporu uvedených druhů.
B.1 b) Likvidace invazních nepůvodních a expanzivních druhů rostlin a živočichů a omezování jejich výskytu.
B.2 Péče o krajinné prvky
B.2 a) Péče o významné krajinné prvky a prvky územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“)
Typy podporovaných opatření:

 • sečení travního porostu a rákosin s vyloučením mulčování, včetně likvidace rostlinné hmoty v souladu s příslušnými právními předpisy a podle podmínek stanovených místně příslušným sběrným místem,
 • extenzívní či obnovní pastva,
 • odstranění dřevinného náletu, včetně likvidace rostlinné hmoty v souladu s příslušnými právními předpisy a podle podmínek stanovených místně příslušným sběrným místem,
 • výchovný zásah (probírka) u prvků ÚSES zakládaných lesnickým způsobem ve výsadbách starších 5 let realizovaných v rámci programu a následná péče u prvků ÚSES realizovaných v rámci programu.

B.2 b) Péče o významné a památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a péče o genofondové plochy
Typy podporovaných opatření:

 • ošetření a ochrana významných a památných stromů, jejich skupin a stromořadí, včetně jejich dosadeb,
 • péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin.

Stejně jako v loňském roce, není možné žádat o podporu zaměřenou na vytváření krajinných prvků, typicky se jedná o opatření na obnovu a tvorbu tůní a mokřadů, obnovu krajinných prvků v podobě alejí nebo remízů. O podporu těchto opatření bude možné požádat v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora přirozených funkcí krajiny. Výzva v tomto programu je plánovaná v únoru – březnu.