null Výzva NPO POPFK č 3 pro rok 2023

Výzva NPO–POPFK č. 3 pro rok 2023 – Komplexní vodohospodářské studie (166) a opatření (167)

NPO – POPFK 166 – Komplexní vodohospodářské studie

NPO – POPFK 167 – Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií

 • Stav: ukončena
 • Celková alokace: 74,173 mil. Kč na vypracování studie (z toho 12,873 mil. Kč DPH)
 • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Kraje, Obce, Státní a národní podniky
 • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 28. 4.–30. 11. 2023

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů je ke stažení níže. 

Podpora je určená pro zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině, návrh konkrétních opatření a realizace 10 % navržených opatření (výše podpory na realizaci opatření z podprogramu 167 max. do výše 15 % ceny studie). 

Předložené studie budou s ohledem na rozsah řešeného území zpracované do různých úrovní detailu výstupů. Konkrétně je podpora určená pro tyto typy studií:

 • Systematické řešení pro větší plochu povodí  
 • Řešení konkrétních problémů uceleného malého povodí nebo jeho části s plochou do 30 km2
 • Studie proveditelnosti revitalizace vodního toku v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace 

Podrobnost zpracování výsledné studie je popsána v příloze č. 10 výzvy. Součástí předané studie je také přehled opatření (příloha č. 11). Pro jedno území nemůže být vypracováno více studií podpořených tímto podprogramem. Mapu s přehledem řešených studií v realizaci si zobrazíte na tomto odkaze.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025. Do konečného data realizace musí být provedena přebírka realizovaných opatření poskytovatelem dotace. Realizace projektu musí být zahájena nejpozději v roce následujícím po vyhlášení této výzvy, tedy v roce 2024. 

Realizace projektu je rozdělena na tři etapy:

(platí pro typy studie 1.1 a 1.2, u typu studie 1.3 je povinná pouze 1. etapa) 

 1. vyhotovení studie včetně přehledu realizovatelných opatření a její schválení poskytovatelem dotace (následně možnost proplacení vypracování studie poskytovatelem),
 2. vypracování projektové dokumentace pro opatření zabírající min. 10 % plochy realizovatelných opatření vymezených ve studii, na základě které poskytovatel dotace vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci opatření,
 3. realizace a předání opatření ke kontrole poskytovateli dotace (nutné do 30. 6. 2025), následně proplacení projektové dokumentace a realizovaných opatření. Projektová dokumentace a realizace opatření bude proplacena maximálně do výše 15 % ceny studie z programu NPO – POPFK, podprogram 167. Kofinancován opatření z jiných datačních programů je povolené, včetně realizace opatření z podprogramu 165 stejného programu.

Maximální výše podpory není stanovena. 

Formulář žádosti pro podání je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu