null Výzva NPO POPFK 1 rok 2024

Výzva NPO – POPFK č. 1 pro rok 2024

NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Stav: ukončena
 • Celková alokace: 120 mil. Kč
 • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby, Správy národních parků
 • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 1. 11. 2023 – 29. 3. 2024

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů je ke stažení níže. 
Náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025
Maximální výše podpory je 250 000 Kč na jeden projekt. 
Oprávněnými žadateli jsou všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou:

 1. krajů,
 2. velkých právnických osob s ekonomickou činností v oddíle dle klasifikace NACE CZ A.01 – Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a souvis. činnost (klasifikace dle NACE CZ) pokud je plánované opatření stejného charakteru jako ekonomická činnost a zároveň není celou svou plochou ve zvláště chráněném území, území soustava NATURA 2000 nebo součástí registrovaného významného krajinného prvku podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost. Toto pravidlo neplatí, pokud je pozemek ve vlastnictví či v užívání osob uvedených pod bodem 2. 

Formulář žádosti pro podání je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu. Povinnou přílohou je vyplněný rozpočt žádosti a zákresy opatření ve webové aplikaci rozpocet.nature.cz.

Podporovaná opatření:

 • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa
 • Péče o cenné nelesní terestrické biotopy
 • Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží)
 • Revitalizace a renaturace vodních toků
 • Výsadby dřevin mimo les