Legenda:

zelená = otevřená výzva (probíhá), oranžová = výzva v přípravě, šedá = ukončená výzva

null OPŽP 76 výzva prevence škod způsobených šelmami a dravci

OPŽP 76. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci

OPŽP mimo Projektové schéma AOPK ČR

 • Stav: probíhá
 • Celková alokace: 20 mil. Kč
 • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
 • Typ žadatele: Specifikováno ve výzvě
 • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 21. 2. - 31. 10. 2024

Subjekty aktivní v odvětví zemědělské prvovýroby bez ohledu na právní formu v režimu Nařízení 1408/2013 – podpora de minimis.

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na 76. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci – Operační program Životní prostředí (opzp.cz). V případě dotazů se můžete obrátit na emailovou adresu dotazy@sfzp.cz.

 • Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
  • Opatření 1.6.1 – Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
  • Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Poskytovatelem dotace je Fond soudržnosti.

Dokumenty