Legenda:

zelená = otevřená výzva (probíhá), oranžová = výzva v přípravě, šedá = ukončená výzva

null OPŽP 54. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky

OPŽP 54. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky, přechodové regiony

OPŽP mimo Projektové schéma AOPK ČR

 • Stav: probíhá
 • Celková alokace: 173 mil. Kč
 • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
 • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Rezortní organizace MŽP, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby, Správy národních parků
 • Lokalita: Specifikováno ve výzvě

Podání žádosti: 27. 9. 2023-30. 9. 2024

Projekty jsou podporovány v přechodových regionech – ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Mladoboleslavské aglomerace.

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na webových stránkách OPŽP. V případě dotazů se můžete obrátit na dotazy@sfzp.cz.

 • Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  Opatření 1.3.11 – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech – ERD
  Podporované aktivity:
  Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel - ERDF 
  Aktivita 1.3.11.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi - ERDF 
  Podaktivita 1.3.11.2.1 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES) – ERDF

Poskytovatelem dotace je Evropský fond regionálního rozvoje.

Dokumenty