null OPŽP 33. výzva Záchranné stanice pro živočichy prevence útoků šelem

OPŽP 33. výzva - Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem

OPŽP mimo Projektové schéma AOPK ČR

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 120 mil. Kč
  • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
  • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 18. 1.-31. 10. 2023 

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na webových stránkách OPŽP. V případě dotazů se můžete obrátit na dotazy@sfzp.cz.

Výzva je určena pro zemědělské subjekty a záchranné stanice a centra CITES.

  • Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Opatření 1.6.1 – Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
Podaktivita 1.6.1.1.2 – Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Opatření 1.6.3 – Modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES pro ohrožené druhy živočichů

Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí.

Dokumenty