null Odstranění sedimentu z Robečského potoka

Projekt

Odstranění sedimentu z Robečského potoka

  • Celkové způsobilé náklady: 296 208 Kč
  • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP
Foto: Martin Fořt
  • Podprogram: Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
  • Období realizace: 2020–2021
  • Poskytovatel podpory: MŽP

Robečský potok je největším levostranným přítokem Ploučnice a protéká mimo jiné chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko – Máchův kraj. U města Doksy před vtokem potoka do Máchova jezera docházelo při zvýšených průtocích a při stavech, kdy je unášeno větší množství spláví, k zanášení koryta, tvorbě překážek v toku a postupnému vzdouvání hladiny toku. Tento stav vedl až k zaplavování sousedních nemovitostí vodou. Vzhledem k tomu, že potok se v této části nachází ve III. zóně CHKO a zároveň na pozemku ve vlastnictví státu s pověřením k hospodaření pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, byl jako nejvhodnější finanční zdroj vybrán Podprogram MaS.

V rámci realizace akce došlo k odtěžení sedimentu o průměrné mocnosti 0,4 m ze dna potoka a k zprůchodnění koryta o délce 240 m odstraněním stávajících překážek. Celkem bylo odtěženo 816 m3 sedimentu. Vzhledem k silnému podmáčení celé lokality, které neumožňuje odvoz sedimentu z pozemku, byl tento uložen na deponii na březích potoka v dostatečné vzdálenosti zabraňující opětovným smyvům do toku.

Díky provedenému pročištění neohrožuje voda okolní nemovitosti a také s sebou nenese nadbytek živin, čímž přispívá k lepší kvalitě vody v Máchově jezeře.

Foto: Martin Fořt

Galerie