Odebírat RSS

null Od dnešního dne přijímáme žádosti do Programu péče o krajinu 2023

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Od dnešního dne přijímáme žádosti do Programu péče o krajinu 2023

16. 2. 2023

Vyhlašujeme výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Finance jsou určeny na zlepšování podmínek pro zvláště chráněné druhy a likvidaci invazních druhů rostlin.

Příjem žádostí bude probíhat od 16. 2. do 17. 3. 2023. 

Formulář žádosti je nutné vyplnit na stránkách Jednotného dotačního portálu. Novinkou pro letošní rok je záznam rozpočtu žádosti a zákresů opatření ve webové aplikaci rozpocet.nature.cz.

Z podprogramu PPK B poskytujeme finanční prostředky na jednoletá neinvestiční opatření menšího rozsahu (do výše celkových nákladů 250 000,- Kč) až do výše 100 % vynaložených způsobilých nákladů na realizaci opatření. Jde o opatření na podporu zvláště chráněných druhů a jejich biotopů či likvidaci invazních druhů rostlin. 

Stejně jako v loňském roce ale není možné z tohoto programu žádat o dotace na vytváření krajinných prvků (například. opatření na obnovu a tvorbu tůní a mokřadů, obnovu krajinných prvků v podobě alejí nebo remízů). Pro něj je určen program Národní plán obnovy – Podpora přirozených funkcí krajiny. Vyhlášení výzvy se pro tento program připravuje na únor – březen.

Na podprogram PPK B je v letošním roce vyčleněna finanční částka 29 mil. Kč. Žádosti bude možné podávat do 17. března 2023 na místně příslušná regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Znění aktuálních výzev včetně všech dokumentů je k dispozici na této stránce.

Ilustrační foto: Pavla Pokorná

Foto: Pavla Pokorná