null NPŽP 4 2023

NPŽP č. 4/2023 Zadržování vody v krajině a městských oblastech

Národní program životní prostředí (NPŽP)

  • Stav: probíhá
  • Celková alokace: 344 mil. Kč
  • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
  • Typ žadatele: Státní a národní podniky, Správy národních parků
  • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 7. 6. 2023 – 31. 8. 2024

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na webových stránkách poskytovatele dotace, kterým je Státní fornd životního prostředí ČR. 

V případě dotazů se můžete ně ně obrátit přímo přes kontaktní formulář

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

K podání žádosti je nutný odborný posudek zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Spolu s žádostí o odborný posudek žadatel předkládá na územně příslušném regionálním pracovišti AOPK ČR  komplexní žádost o podporu včetně všech věcných příloh. Na zpracování odborného posudku má AOPK ČR lhůtu až 60 dnů, se kterou je třeba před podáním žádosti počítat. Odborný posudek je žadateli zaslán formou dopisu na uvedenou adresu.

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím projektů efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv. 

Prioritní oblast: 1. Voda
Podoblast: 1. 9 Zadržování vody v krajině a městských oblastech
Podporované aktivity:
1. 9. A Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu (financováno z NPO – aktivita 
2.9.4 Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu)

Dokumenty