null Kosení a odstranění náletů v NPP Jestřebské slatiny

Projekt

Kosení a odstranění náletů v národní přírodní památce Jestřebské slatiny

  • Celkové způsobilé náklady: 229 122 Kč
  • Dotační program: PPK A – Péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
Foto: Kateřina Šindelářová a Pavlína Šámalová
  • Program péče o krajinu - státní rozpočet
  • Období realizace: 2020

Národní přírodní památka Jestřebské slatiny leží v severní části CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, mezi Novozámeckým rybníkem a Máchovým jezerem, ve sníženině nivy Robečského potoka. Historicky se tu díky vysoké hladině podzemní vody vytvořila mocná vrstva slatiny. Z dříve velmi rozsáhlého komplexu slatinných biotopů se ale postupem času staly odvodněné a pravidelně obhospodařované pozemky. V části zvané Shnilé louky se v 70.–80. letech minulého století těžila slatinná rašelina a poté byla lokalita ponechána sukcesi. Od 90. let jakákoliv péče o pozemky výrazně upadla. Pokusy o opětovné zavodnění a péči o lokality započaly až po roce 2000. V roce 2020 bylo v rámci managementu posečeno 9 ha plochy a další plochy pomáhal kosit spolek Darwiniana. S vytrháváním náletů pomáhají dobrovolníci nejen tohoto spolku, ale také řady okolních firem.

Národní přírodní památka je stanovištěm zejména vzácných druhů rostlin, z těch nejvzácnějších se jedná o hlízovec Loeselův, popelivku sibiřskou a tučnici obecnou českou, z živočichů pak například zmiji obecnou. V posledních letech tu hnízdí jeřábi popelaví. Cílem péče je stabilizovat mokřadní biotopy se zachováním vzácných druhů. Klíčové je omezit zarůstání náletovými dřevinami a rákosem. Sucha posledních let totiž těmto expanzivním druhům svědčí. Kosí se často ve velmi nepřístupném terénu, některé části NPP jsou podmáčené celoročně, jako třeba východní části Shnilých luk, kde se nachází nejpočetnější populace hlízovce Loeselova. Tato lokalita nejvíce zarůstá rákosem obecným. Na Shnilých loukách je velkou pomocí již zmíněný spolek Darwiniana, který pomáhá s péčí o lokality tučnice české. V roce 2020 se právě díky němu povedlo pomocí malého bagru na části Shnilých luk strhnout drn. Disturbance vytvořila plochu vhodnou k růstu tučnic, ale i dalších zajímavých druhů. Vojenské louky na východě NPP se pravidelně kosí s ponecháním biopásů a obsekáním trsů popelivek sibiřských.

Foto: Kateřina Šindelářová a Pavlína Šámalová

Galerie

Foto: Kateřina Šindelářová a Pavlína Šámalová
Foto: Kateřina Šindelářová a Pavlína Šámalová