null AOPK OPŽP ZMV 4 výzva

AOPK OPŽP ZMV – 4. výzva SC 1.3

OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

 • Stav: ukončena
 • Celková alokace: 500 mil. Kč
 • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Příspěvkové organizace, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Specifikováno ve výzvě
 • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 1. 11. 2023 – 30. 4. 2024

Další informace a podmínky platné v rámci 4. výzvy

Popis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit:
Specifický cíl 1.3: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Téma: Klima - příroda
V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
Opatření 1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014 - 2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 • Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel
 • Podaktivita 1.3.1.1.1.100_01 Vytváření a obnova tůní (mokřadů), ZMV 01 Tůně
 • Podaktivita 1.3.1.1.2.060_02 Malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
 • Podaktivita 1.3.1.1.3.100_04 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
 • Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
 • Podaktivita 1.3.1.2.1.100_07 Vegetační krajinné prvky (založení prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita 1.3.1.2.1.080_07 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • Podaktivita 1.3.1.4.1.085_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita 1.3.1.4.1.090_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně vyplývající ze SSSZ, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
 • Podaktivita 1.3.1.5.1.100_04 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení

Hlavní cílové skupiny:

Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků, obce a města.

Informace o způsobilosti výdajů:

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Příručky AOPK ČR.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.

Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR
Své dotazy můžete také posílat na e-mail aopk-dotazy-opzp21@nature.cz.

Vzory pro žadatele, Příručku AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 – ZMV a její přílohy najdete na stránce programu.

Související odkazy:

Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR
Návrat vlků - webové stránky
Náklady obvyklých opatření MŽP 2024 platné od 1. 11. 2023