Legenda:

zelená = otevřená výzva (probíhá), oranžová = výzva v přípravě, šedá = ukončená výzva

null OPŽP 30. výzva - Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území

OPŽP 30. výzva - Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území

OPŽP mimo Projektové schéma AOPK ČR

  • Stav: probíhá
  • Celková alokace: 40 mil. Kč
  • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
  • Typ žadatele: Kraje
  • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 31. 10. 2022 - 30. 6. 2023

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na stránce portálu OPŽP.
V případě dotazů se můžete obrátit na dotazy@sfzp.cz.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.1.4 – Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví)

Podporované aktivity:

Aktivita 1.6.1.4 Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví)

Typy podporovaných projektů:

  • tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území (plánů/zásad péče, souhrnů doporučených opatření, aj.),
  • zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany,
  • označení chráněných území v souvislosti s jejich vyhlášením,
  • zajištění zpracování inventarizačních průzkumů a jejich vyhodnocení,
  • zajištění zpracování opatření proti invazním druhům na úrovni příslušných orgánů ochrany přírody, včetně podkladů (mapování, zajištění odborných podkladů pro návrh opatření...). 

Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí.

Dokumenty