Legenda:

zelená = otevřená výzva (probíhá), oranžová = výzva v přípravě, šedá = ukončená výzva

null OPŽP 28. výzva - Péče o významné části přírody a krajiny

OPŽP 28. výzva - Péče o významné části přírody a krajiny

OPŽP mimo Projektové schéma AOPK ČR

  • Stav: probíhá
  • Celková alokace: 370 mil. Kč
  • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
  • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 31. 10. 2022 - 30. 6. 2023

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na stránce portálu OPŽP.
V případě dotazů se můžete obrátit na dotazy@sfzp.cz.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Podporované aktivity:

Aktivita 1.6.1.1 – Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
Aktivita 1.6.1.2 – Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
Aktivita 1.6.1.3 – Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
Aktivita 1.6.1.5 – Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
Typy podporovaných projektů v aktivitě 1.6.1.5:

  • budování návštěvnických a informačních středisek ochrany přírody pro velkoplošná zvláště chráněná území národního významu (NP a CHKO), včetně rekonstrukce, obnovy, rozšíření nebo doplnění stávajících prvků,
  • budování chodníků a stezek, pozorovatelen, informačních a interaktivních prvků, zábradlí, závor a telemetrických prvků v ZCHÚ (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP) a v lokalitách soustavy Natura 2000, včetně rekonstrukce, obnovy, rozšíření nebo doplnění stávajících prvků. 

Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí.

Dokumenty