Odebírat RSS

null Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami

12. 1. 2023

Po několikaměsíční přestávce je možné opět získat na zabezpečení chovů až 100% dotaci.

Přítomnost velkých šelem, zejména vlka obecného, v české krajině znamená pro chovatele hospodářských zvířat nutnost realizace preventivních opatření k zamezení škod. Udržení pastvy je zásadní pro vzhled naší krajiny i pro péči o mnohé cenné biotopy a druhy. Stát se proto snaží chovatele podporovat. Nyní lze po několikaměsíční přestávce opět získat na zabezpečení svých chovů až 100% dotaci. Zdrojem financí je Operační program Životní prostředí 2021-2027. O podporu mohou chovatelé požádat u dvou subjektů - Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:

Snažíme se chovatelům vyjít co nejvíc vstříc, pastva totiž utvářela naši krajinu po stovky let a těžko se dá nahradit. Na finance si proto budou moci sáhnout jak lidé, kteří v zemědělství podnikají, tak i ti, kteří chovají pro radost pár oveček za domem. Na zabezpečení svých zvířat dostanou až 100  % nákladů," vysvětluje František Pelc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Výzva [1], kterou vypsala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, umožní získat finance na zabezpečení stád drobným chovatelům, kteří nepodnikají v zemědělství. Oproti minulému období je výhodou, že se jedná o takzvané zjednodušené metody vykazování, což snižuje administrativu. Minimální výše dotace je 50 000 korun, celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 200 000 euro. Díky zjednodušeným metodám vykazování nebudou muset příjemci podpory k proplacení dotace dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem (Náklady obvyklých opatření MŽP).  

Po zkušenostech z minulého období jsme se snažili žadatelům přístup k financím co nejvíce zjednodušit. Nebudou muset dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem. Je tedy například jedno, zda si na práci najmete firmu, nebo zda to uděláte sám – klíčové je, abyste skutečně splnil to, co je v žádosti a současně nepřekročil částku danou sazebníkem. Tento systém se nám podařilo domluvit s Evropskou komisí a věřím, že s ním žadatelé budou spokojeni,“ vysvětluje Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Chovatelé, kteří v zemědělství podnikají, budou moci na zabezpečení svých stád získat finance prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. O dotaci na zabezpečení stád budou moci požádat ve dvou výzvách, první z nich pro projekty v režimu de minimis bude vypsána 18. 1. 2023 [2], pro projekty zakládající veřejnou podporu pak koncem února [3]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude k jednotlivým žádostem vydávat závazné stanovisko. 

Poznámky:

[1] AOPK ČR, OPŽP ZMV - 2. výzva Specifický cíl 1.6
[2] Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.1 V této výzvě budou podpořeny pouze projekty v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – maximálně do výše 20 000 EUR.
Určení formy a výše podpory: Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu, nepřímé výdaje formou paušální sazby. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+. 
Jeden žadatel může žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti. 
[3] V této výzvě budou podpořeny pouze projekty realizované v souladu s Pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 485/01). Vzhledem k probíhající notifikaci veřejné podpory s Evropskou komisí si poskytovatel vyhrazuje právo na změnu podmínek výzvy v závislosti na výsledku tohoto procesu. Do doby vydání kladného notifikačního rozhodnutí zároveň nelze vydávat projektům právní akty o poskytnutí podpory. Náklady vzniklé před podáním žádosti nejsou v rámci této výzvy způsobilé. V rámci této výzvy může jeden žadatel žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti. 
Určení formy a výše podpory:
Pro projekty s celkovými náklady do 200 tis. EUR 
Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu. Nepřímé náklady na projektovou přípravu, administraci žádosti, koordinaci v průběhu realizace a publicitu formou skutečných nákladů. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+. 
Pro projekty s celkovými náklady nad 200 tis. EUR
Formou skutečných nákladů pro přímé i nepřímé výdaje. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.

Foto: Bohumil Fišer

Foto: Bohumil Fišer